Wie zijn wij

Club Sam is een van de activiteiten van KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond (KPS). KPS is een samenwerkingsverband tussen de ledengroep Eindhoven-Helmond van belangenvereniging KansPlus (Houten) en de regionale commissie van belangenvereniging Sien (Nijkerk).

www.kansplus-sien.nl

KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond is gevestigd aan de Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond verwerkt persoonsgegevens om leden, vrijwilligers en andere relaties zo goed en correct mogelijk te bereiken en op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen die voor hen relevant kunnen zijn. En wij verwerken persoonsgegevens natuurlijk om deelnemers en vrijwilligers plezierig en veilig aan activiteiten mee te kunnen laten doen.

In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk dat het helder is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Dat vinden wij uitermate belangrijk, juist omdat het kan gaan om informatie over gezondheidsbeperkingen of medische geschiedenis.

Wij verwerken gegevens om:

 1. een aanmelding voor een evenement, vakantiekamp of activiteit te registreren;
 2. de betreffende activiteit uit te voeren of te leveren (denk bijvoorbeeld aan het toesturen van informatie, facturen, overdracht van informatie aan begeleiding)
 3. u te informeren over activiteiten of beleid en nieuws, ook vanuit de landelijke organisaties en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen;
 4. enquêtes en polls te kunnen sturen om activiteiten en diensten te evalueren en te ontwikkelen;
 5. te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

De gegevens die we verzamelen verschillen naar gelang de activiteit en de relatie die u met ons heeft. Persoonsgegevens die in onze administratie zijn opgeslagen kunnen de volgende zijn:

 1. voor- en achternaam
 2. adres, pc en woonplaats
 3. telefoonnummer(s)
 4. geslacht
 5. geboortedatum
 6. e-mailadres
 7. lidmaatschapsnummer KansPlus of Sien
 8. relatie met een deelnemer aan activiteit (kind, ouder, verzorger, wettelijk vertegenwoordiger)
 9. informatie over gezondheid, medische geschiedenis, beperkingen voor zover relevant voor het mee kunnen doen aan de activiteit
 10. foto’s en film
 11. toestemming voor gebruik beeldmateriaal
 12. klachten en de afhandeling daarvan, contactgeschiedenis

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor periodieke emails/nieuwsbrieven met nieuws over Club Sam, over KPS en ander verenigingsnieuws, tips, informatie over de andere clubs, vakantieweken en andere activiteiten. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink in de email.

Er is een algemene Nieuwsbrief voor alle belangstellenden en een Nieuwsbrief voor vrijwilligers en coördinatoren van activiteiten binnen onze regio. Deze wordt via Mailchimp gemaakt en verstuurd. Afmelden is te allen tijde mogelijk, aanmelden ook.

Social media, sms en Whatsapp

Via Social Media (Facebook, LinkedIn), sms en WhatsApp kunt u ons volgen om op de hoogte te blijven en met ons in contact komen. Als u dat doet of reageert op onze berichten zien wij uw persoonsgegevens. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken wanneer u dit niet (meer) wilt.

Contactformulier

Als u contact met ons zoekt via webformulieren, email of WhatsApp bewaren wij uw gegevens om antwoord te kunnen geven. Klachten worden opgeslagen in de database. Er is een klachtenprotocol van kracht. Dat vindt u op deze website bij de pagina over KansPlus-Sien, de organisatie waar Club Sam onder valt.

Fotografie en film

Wie een van onze activiteiten bezoekt of eraan meedoet als deelnemer, vrijwilliger of bezoeker, kan gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s worden gebruikt als verslaglegging van evenementen en kunnen gepubliceerd worden op de websites of social media kanalen van KansPlus-Sien. Wij gebruiken waar mogelijk het formulier toestemming gebruik beeldmateriaal. De ondertekende formulieren zijn opgeslagen in de database. Indien u niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wilt zijn, kunt u dit ter plekke aangeven of na afloop via info@kansplus-sien.nl. Wij zorgen dan dat de betreffende foto direct verwijderd wordt.

NB Dit geldt alleen voor beeldmateriaal dat gemaakt is door of in opdracht van KansPlus-Sien of de activiteiten die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Het kan voorkomen dat andere deelnemers, begeleiders of bezoekers foto’s of filmpjes maken en deze publiceren. Daar hebben wij geen invloed op.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig, met een maximum van vijf jaar na het laatste contact. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via email van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich zelf afmeldt. Sommige informatie bewaren wij zo lang als de wet dat voorschrijft.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan svp zo snel mogelijk contact met ons op via info@kansplus-sien.nl

Contactpersoon voor gegevensbescherming

KansPlus-Sien heeft de verantwoordelijkheid voor de privacybescherming binnen onze organisatie belegd bij de bestuursleden van de regionale ledengroep. Deze zijn voor vragen en verzoeken bereikbaar per email op info@kansplus-sien.nl of per post via de secretaris: Ciske van der Wal, Schout Appelslaan 16, 5673 RM Nuenen.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, wijzigen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kansplus-sien.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat dat we de juiste gegevens verwerken. Wij sturen geen reactie naar een ander adres dan naar uw eigen postadres. Bij twijfel behouden we ons het recht voor om te vragen om uw identiteit te bevestigen

Klacht indienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Dit privacy statement kan wijzigen door aangepaste regelgeving of door wijzigingen in de interne organisatie. De huidige versie is Versie 2/ 30-09-2020